. موهایم را از زنی بلند کردم که به عروسی خودش دعوت نشد سرم را از صفحهء آخر داستانی غم‌انگیز و دست‌هایم را از وقتی برای خداحافظی بلند کرده‌ام پایین نیاورده‌ام ـ با اجازهء بزرگترها! این دست برای اجازه نیست برای خداحافظی‌ست و مردی‌که تفاوت این دو را می‌فهمد تا همین لحظه باید به نقطه‌ای آنسوی آب‌های جهان تبدیل شده باشد ـ خداحافظ نقطهء تلاقیِ دورها و دوری‌ها خداحافظ نقطه‌ای که بعد از آخرین سطر داستان‌های غم‌انگیز می‌گذارند خدا حافظ برای برگشتنت صدای بلندتری لازم بود صدایی‌که یک‌شب برای زنی با موهای بلند، کل کشید و بعد از آن کسی آن را ندید

لیلاکردبچه

غمزیستی


ⓔⓛⓗⓐⓜⓑⓐⓝⓞⓞ منبع اصلی مطلب : الهــــامــــــــــــ بانو
برچسب ها :
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

آینا گروه : مــــــــــــوهایــــــــمــــ«لیـــــــــــــلا کــــــــــــردبچه»